پښتو معياري ژبدود د پښتو ژبې گرامري اصول د گرامر ليکني په عصري توگه سره بيانوي. له کومه ځايه څخه چې اوس اوس د پښتو ژبه سخته له ادبې کړکېچ سره مخامخ ده او زياتره ليکوالان  او ژورنالستان پردۍ کلمې په غلط ډول سره پښتو ته را اړوي، کوم کار چې يو شمېر ژور زيانونه رسوي د بيلگې په توگه

١-  دا چې هم له پښتو او هم له پرديو ژبو سره خيانت کوي

٢- په خپلو غلطو ليکنو سره لوستونکي هم په غلطه لار بيايي او پښتو ژبې ته نه          تلافي کېدونکی زيان رسوي

٣- په خپلو غلطو ليکنو سره خپله ناپوهي په ډاگه کوي

 ليکنه دا نه ده، چې قلم راواخله او چېرته د پولې پر سر کښينه، څه د چې په خوله او خيال راتلل هغه ليکه. يو ليکونکی ښايي چې د شک او ترديد په صورت کې له کتابونو او فرهنگونو څخه گټه واخلي او غلطه ليکنه د آزموينې ډگر تر راونه باسي

Current Events ورځنۍ موضوع

د هيواد ټولنيزه ويبپاڼه نوې جوړيږي او له ټولو لوستونکو څخه هيله کوو، چې دا پاڼه نورو ملگرو ته هم په گوته کړي. موږ به کوښښ کوو چې ډېر ژر ستاسې د درانده خدمت وړ وگرزو

More Info.  Timezone

Weather and Hotels

Kabul
+16°C

High: +24°

Low: +

Sun, 15.04.2012
Bonn
+C

Hoch: +11°

Niedrig: +

So, 15.04.2012